Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Ursyn Car


I. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są bezpieczne. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Zobowiązujemy się do wykorzystania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

II. W niektórych częściach witryny internetowej URSYN CAR, takich jak formularze, w których wpisują Państwo swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, Państwa dane osobowe mogą być zbierane przez Ford Polska Sp. z o.o., który jest ich Administratorem. W takiej sytuacji fakt zbierania i administrowania danymi przez Ford Polska Sp. z o.o. będzie każdorazowo podawany do Państwa wiadomości oraz zostaną Państwo odrębnie poinformowani o zasadach i warunkach przetwarzania danych przez Ford Polska Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej URSYN CAR, a mianowicie:

a) Formularza kontaktowego

b) Formularza umożliwiającego umówienie się na jazdę próbną

c) Formularza umożliwiającego wycenę pojazdu

d) Formularza umożliwiającego umówienie się na serwis – który stanowi odesłanie do tożsamego formularza zamieszczonego bezpośrednio na stronie internetowej ford.pl, jest Ford Polska

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza przetwarzane są przede wszystkim w celu obsługi zapytania przesłanego za pomocą udostępnionego formularza.

W przypadku przekazania danych poza obszar Unii Europejskiej, nastąpi to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, w szczególności prawie do sprostowania i prawie dostępu do danych, znajduje się w Polityce Prywatności Ford Polska Sp. z o.o. 

III. Administratorem danych osobowych związanych z planowanym lub dokonanym zamówieniem, nabyciem i korzystaniem z produktów i usług marki Ford przekazanych przez Klientów Końcowych lub potencjalnych Klientów Końcowych – jest Ford Polska, a URSYN CAR jako Dealer  jest podmiotem przetwarzającym te dane na zlecenie.

IV. Administratorem innych danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej URSYN CAR, a mianowicie:

a) Plików cookies i podobnych technologii

b) Danych zbieranych via chat

c) Danych HR (danych kandydatów do pracy/współpracy)

d) Danych związanych z usługą „do you want us to call you”

e) Danych zbieranych przy pomocy podobnych narzędzi jak te wskazane powyżej w punktach (a)-(d),

jest URSYN CAR jako Dealer zarządzający stroną internetową.

Informujemy że, Administratorem tych danych osobowych jest firma Ursyn Car Waldemar Mrówczyński. Z Administratorem można skontaktować się poprzez @:[email protected]

V. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie;
 • zawarcia i zrealizowania na Państwa rzecz umowy, której są Państwo stroną;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z łączącej strony umowy;
 • wykonania przez Administratora obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy, które to obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • w przypadku gdy wyrazicie Państwo na to zgodę, również w celu marketingu produktów i usług, których dostawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest Administrator; badania satysfakcji klientów; prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

Dane osobowe będą przetwarzane w wymienionych powyżej celach odpowiednio na podstawie przesłanki:

 • niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
 • niezbędności do zrealizowania umowy, której jesteście Państwo stroną, czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
 • niezbędności do zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na obronie przed roszczeniami i dochodzeniu ich, czyli art. 6 ust. 1 f) RODO;
 • niezbędności do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli art. 6 ust. 1 c) RODO;
 • zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1a) RODO, jeżeli wyrazicie Państwo taką zgodę.

VI. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz podmiotom współpracujących z Administratorem. Lista podmiotów współpracujących z Administratorem znajduje się w siedzibie firmy.

Dane będą przechowywane w wymienionych w punkcie V celach odpowiednio:

 • przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy;
 • przez czas trwania i realizowania na Państwa rzecz umowy;
 • do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej strony umowy, a w razie wszczęcia postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia;
 • do upływu okresu, przez jaki Administrator zobowiązany jest archiwizować dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • przez czas świadczenia przez Administratora działalności gospodarczej na rynku usług, o profilu takim jak świadczone obecnie – o ile wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych na cele marketingowe.

O ile udzielili Państwo odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych to Państwa dane będą przetwarzane stale, chyba że cofną Państwo swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli nie wyrazili Państwo tej zgody dane będą przetwarzane tylko przez czas świadczenia przez usługi.

Niemniej jednak Administrator może przechowywać Państwa dane po cofnięciu przez zgody lub po zakończeniu świadczenia usług na Państwa rzecz jeśli to przetwarzanie jest uzasadnione przepisami prawa (np. dla celów księgowych i podatkowych) lub Administrator przewiduje, że archiwizacja Państwa danych jest konieczna do ochrony jego praw.

VII. Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email:

[email protected]

VIII. Podanie danych osobowych jest niezbędne do: udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz zawarcia i realizowania na Państwa rzecz umowy, a brak ich podania spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi, zawarcia umowy i świadczenia na Państwa rzecz. Natomiast w zakresie celu marketingowego, podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, a brak ich podania spowoduje brak możliwości kierowania do Państwa przez Administratora ofert marketingowych.

IX. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać cofnięta przez Państwa w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w tym celu, na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie oświadczenia osobiście w siedzibie Administratora lub wysłanie skanu na adres email:

[email protected]

X. Pliki cookie - na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników. Na naszych stronach internetowych nie umieszczamy ciasteczek innych podmiotów.


Promocje

 • Promocja kończy się: 30.09.2023

  SERWIS

  Oczyść klimatyzację za 99 PLN

  Oczyść klimatyzację za 99 PLN
 • Promocja kończy się: 30.06.2023

  SERWIS

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat
 • Promocja kończy się: 30.06.2023

  SERWIS

  SPRAWDZENIE I DEZYNFEKCJA UKŁADU KLIMATYZACJI FORD

  SPRAWDZENIE I DEZYNFEKCJA UKŁADU KLIMATYZACJI FORD
 • Promocja kończy się: 31.08.2023

  SERWIS

  Moc hamowania, na której możesz polegać

  Moc hamowania, na której możesz polegać
 • Pokaż najnowsze promocje Ursyn Car
Pokaż najnowsze promocje Ursyn Car

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Ursyn Car